Jesus beslutade sig för 3 uppgifter. Ett; att fyllas av gudomlig kärlek och dela den med andra som sin huvudsakliga livsuppgift. Två; Han skulle inte ge efter för beröm eller misstroende när han utför sitt uppdrag.Tre; Att inspirera andra till övertygelse om att det gudomliga inom oss var allestädes närvarande.

Jesus avsåg att sprida kärlekens evangelium som sin främsta uppgift. Han drabbades av många svåra prövningar under utförandet av sin mission men han betraktade dem alla som utmaningar som skulle bemästras. Han var besluten att bemöta nöje, smärta, sjukdom och misslyckanden med jämnmod. Han klarade inte att se någon lida.                        Sathya Sai Baba, December 25, 1995